núm 11 
Primavera del 2013
Societat Catalana de Física

Inici

Sumari      9/9 


El racó obscur
Xavier Jaén
On va a parar l'energia dissipada? Molts cops diem "es dissipa en forma de calor" per treure’ns el problema de sobre. Però la "calor" no és mecànica... Com pot ser que, així, de cop i volta, una energia, que estava en una forma molt concreta, "desaparegui" i elevi la temperatura de l'entorn? De fet, no respondrem exactament a això. L'energia no desapareix tan aviat; molts cops el que passa és que es transforma en altres energies mecàniques. No és fins que es transforma en energia de vibració que podem pensar que, a poc a poc, "es va dissipant en forma de calor".


On és l'energia dissipada?

Introducció

No fa gaire es va penjar a Youtube una experiència en què es veia una bola que baixava per un pla inclinat. La baixada es realitzava d'una manera un mica peculiar. Semblava que desafiava les lleis de la física o, si més no, les lleis de la conservació. A l'adreça

http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_678608&feature=iv&src_vid=smuCwUKyhkg&v=7yZwj111f_4

podeu veure com baixa la bola i com es construeix.

En aquest racó volem aproximar-nos a donar una explicació de com s'ho fa la bola per baixar de la manera com ho fa i, a la vegada, no desafiar les lleis de la física, ni tan sols les de conservació. El que no podem és donar una explicació detallada de com s’ho fa concretament aquesta bola. Ens complicaríem la vida i no aniríem al moll de l'os. Preferim ser més simples i analitzar alguns altres exemples de sistemes que sembla que dissipen energia com a mecanisme essencial que n’explica el comportament.
Molt cops, quan no sabem on ha anat a parar l'energia diem que s'ha dissipat en forma de calor. En la majoria de casos no és del tot cert. No és senzill saber quan es dissiparà o no l’energia "en forma de calor". Si diem "l'energia s'ha dissipat", s'entendrà que una part de l'energia mecànica, de la forma que sigui, ha desaparegut i, com prediu la termodinàmica, contribuirà a l'augment de la temperatura del mateix cos o d'algun altre cos que hi està en contacte. En molts casos en què l'energia sembla que no es conserva, més val que admetem que és perquè s'ha transformat en algun tipus d'energia que no hem tingut en compte en els nostres càlculs i no perquè hi hagi dissipació en el sentit que es dóna més amunt.
Per il•lustrar el que estem dient, tractarem alguns exemples conservatius que sembla que dissipen energia. Són exemples de sistemes mecànics senzills en què es donen transformacions d'energia mecànica de diferents tipus: energia de translació, rotació i, finalment, vibració.

 

Translació: bloc que baixa per un pla inclinat sense fricció

 

És el paradigma que es posa per a la conservació de l'energia (vegeu la figura 1). Si no hi ha fricció, l'energia es conserva i podem plantejar

,

(1)

on és el desplaçament del bloc en la direcció del pla comptat a partir d'una referència. La velocitat a la qual va el bloc en funció de , la podem trobar sabent que l'energia (1) es conserva:

Fig. 1

(2)

Aquesta velocitat explica perfectament el comportament del bloc. Podem trobar-ne fàcilment l'accelereració derivant l'energia (1):

(3)

L'acceleració és constant. Si el pla s'inclina molt, fins a arribar a la vertical obtenim , com podem esperar.

Translació i rotació: una esfera que rodola per un pla inclinat

Ara l'esfera rodola. Aquesta és una forma de moure's prou interessant i molt comuna. Resulta que l'esfera interacciona amb el terra del pla no només amb la normal sinó també amb la força de fricció. Tot i això, la força de fricció no treballa mai. La força de fricció sobre l'esfera està aplicada en cada instant al punt de contacte amb el pla. Com que aquest punt no llisca, el desplaçament en el moment de tocar el terra és nul. Cada cop que un punt de l'esfera toca el terra té, en aquell mateix moment, una velocitat nul•la. De resultes, encara que, necessàriament, hi sigui present la força de fricció, el sistema és conservatiu. És a dir, "no dissipa energia en forma de... calor!" . Si fem l'experiència, veurem que els resultats obtinguts amb el bloc no ens serveixen. Si no vigilem, haurem de dir que l'energia s'ha dissipat. Sí que podem dir que l'energia potencial gravitatòria no es converteix enterament en energia cinètica de translació.

Un tractament complet del problema és tenir en compte l'energia cinètica de rotació.

La condició de rodolar l'escrivim , onés el radi de l'esfera. L'energia tindrà també el terme d'energia cinètica de rotació. L'esfera no cal que sigui homogènia, però sí que demanarem que tingui simetria esfèrica, de manera que el centre de masses sigui al centre de l'esfera.

Fig. 2

Escriurem el moment d'inèrcia de la manera següent: , onés un nombre que depèn de la distribució interna de la massa. L'energia és ara:

(4)

La velocitat serà

(5)

I l'acceleració :

(6)

L'acceleració és constant. Si el pla s'inclina molt, fins a arribar a la vertical, i l'esfera sempre rodola, no obtenim . Aquest cas, amb un valor gran de , és el que exlica el comportament de la roda de Maxwell.

 

Translació i rotació: una esfera inhomogènia que rodola per un pla inclinat

Per simplificar, tractarem una closca esfèrica de radi , sense massa, que té fixada, a la meitat d'un radi, una massa puntual . Ara, la condició de rodolar l'explicitarem una mica, més escrivint la relació que hi ha entre l'espai recorregut i l'angle girat respecte de la normal, . Derivant, tindrem , on, compte, és la velocitat del centre de l'esfera, que és la que percebem més fàcilment com a observadors.

El vector posició i la velocitat de la massa són

(7)

L'energia serà

(8)

La velocitat és ara

(9)
Fig. 3
Fig. 4: Variació de la velocitat per a un pla inclinat amb un pendent de .

Aquesta velocitat ja no és la d'un moviment uniformement accelerat. És una velocitat que, tot i que de mitjana augmenta, no ho fa de manera uniforme (vegeu la figura 4), però sí conservativa.

 

Translació : xoc elàstic d’una bola rígida amb un terra dur i llis

A la figura 5 tenim un esquema del xoc d'una bola amb un terra. Inicialment, la bola pot tenir un moviment de rotació. Si el terra és llis, al final tindrà exactament la mateixa rotació, de manera que la rotació de la bola serà irrellevant. Que el terra sigui llis també vol dir que es conserva la quantitat de moviment horitzontal:

(10)

Quant a l'energia, com que la bola és completament rígida i el xoc és llis, només s'intercanvia l'energia cinètica de translació:

(11)

Combinant (10) i (11) obtenim

Fig. 5

(12)

(12) és conseqüència, entre altres coses, de la conservació de l'energia. Pot no complir-se (12) i conservar-se l'energia? Vegem-ne algun exemple.

Translació i rotació: xoc elàstic d’una bola rígida amb un terra dur i aspre

A la figura 6 tenim el mateix tipus de xoc que a l’apartat anterior, però ara considerem que la fricció amb el terra és suficient perquè en cap moment llisqui. És a dir, es tracta també d'un xoc conservatiu, si tenim en compte també l'energia de rotació en el balanç energètic.
La condició que "durant" l'impacte la bola no llisca es pot escriure com una condició de rodolament de la component horitzontal de la velocitat final i la velocitat angular final:

(13)

La conservació de l'energia serà

(14)
Fig. 6

Si volem solucionar el problema, és a dir, trobar els valors finals coneixent-ne els inicials, ens manca una equació. Cal afegir-hi la conservació del moment angular respecte del punt d'impacte(vegeu la figura 6). Per a això, cal tenir en compte que el paràmetre d'impacte, que ens facilita el càlcul del moment angular de translació, és . Obtenim així l'expressió de la conservació del moment angular:

(15)

Si, per no arrossegar massa paràmetres, ens restringim a boles buides ( podem pensar en tennis o ping-pong conservatius), , obtenim

(16)

La velocitat final pot ser més gran o més petita que la inicial. Un cas particular interessant ésque correspon al que podem anomenar, en una barreja d'argot físic i tennistic, una deixada conservativa,. En aquest cas. Per aconseguir aquest efecte, inicialment haurem de fer girar la bola a una velocitat angular

(17)

és a dir , el que s'anomena un liftat (el signe "" ens indica que la rotació és en sentit antihorari; vegeu la figura 6). La velocitat final serà, en aquest cas,

(18)

més gran que la inicial. Les energies de translació i rotació inicial han anat a parar a energia de translació final. Caldrà que el tennista o el jugador de ping-pong valori si aquesta deixada li surt o no a compte.

Translació i vibració: xoc elàstic d’un cos no rígid amb un terra dur

A la figura 7 tenim una pilota elàstica que, deixada anar verticalment, xoca (bota) amb el terra i no aconsegueix l'alçada inicial. En aquest cas, no hi ha rotació inicial ni és possible un intercanvi d'energia de translació amb una de rotació. El xoc és completament elàstic, però sembla que hi hagi dissipació. En aquest cas, una part de l'energia de translació s'ha transformat en energia de vibració, que, al cap d'una estona, sí que es dissipa, però no com a conseqüència del xoc.

Fig. 7
Fig. 8

Per mirar d'explicar el que passa, fem un model de cos no rígid com el de la figura 8. En lloc d'una pilota tenim dues masses iguals enganxades amb una molla sense massa. Durant el procés de xoc prescindirem de la gravetat. De fet, podem prescindir de la gravetat i pensar que llencem el cos contra el terra a una certa velocitat de translació sense que hi hagi vibració. El que volem analitzar és com canvia aquesta velocitat com a conseqüència del xoc.

A la figura 9 tenim el cos just abans de xocar amb el terra. El punt vermell és el centre de masses i, si el cos no vibra, la velocitat d'aquest és la de qualsevol altra part del cos. Els dos blocs van a la mateixa velocitat, com es veu a la figura 10.

Fig. 9
Fig. 10

A la figura 11 el cos ja ha xocat amb el terra. En tractar-se d'un xoc elàstic i dur, la velocitat després del xoc és, pel que fa al mòdul, la mateixa que abans del xoc, però de sentit contrari. A continuació, la molla es comprimeix i les velocitats disminueixen, però sempre amb el mateix mòdul. En arribar al final de la compressió, suposant que la molla és prou dura perquè els dos blocs no es toquin, començarà l’expansió de la molla fins que, quan els dos blocs arribin a tenir el mateix mòdul de velocitat que tenien en iniciar la compressió, el bloc inferior torna a xocar amb el terra (vegeu la figura 12).

 

Fig. 11
Fig. 12

A la figura 13 veiem com el bloc inferior xoca per segona vegada amb el terra i adquireix una velocitat igual que el bloc superior, amb la mateixa direcció i el mateix sentit. Així, finalment, el conjunt del cos surt amb una velocitat igual a la velocitat a què ha arribat. Compareu la figura 9 i la 14. El procés ha requerit un parell de xocs i s’hi ha hagut d’esmerçar un cert temps, però el resultat és el mateix que si el cos fos totalment rígid. No s'ha produït cap intercanvi d'energia entre l’energia de translació i la de vibració.
Abans de veure com ha de ser un xoc per tal que s'intercanviï energia de translació a energia de vibració, podem utilitzar el model tal com el tenim ara per fer una experiència que no és de xoc però que aconsegueix l'efecte que ens interessa.
A la figura 15 veiem el nostre model, en repòs i pressionat contra el terra de manera que la molla queda comprimida i acumula una certa energia inicial . En aquest moment, el deixem anar. La molla es va descomprimint. El bloc guanya velocitat i el resta quiet, per causa que rep una força externa, la normal del terra, que impedeix que es mogui avall. Notem que aquesta força no treballa, no dissipa energia. Just quan acaba la descompressió de la molla, la situació és la de la figura 16.

Fig. 13
Fig. 14

Tota l'energia de la molla se l'emporta el cos en forma d'energia cinètica:. Això no vol dir que el conjunt, el centre de masses, vagi a aquesta velocitat. Podem calcular en aquest instant la quantitat de moviment total i la velocitat del centre de masses. Recordem que el bloc encara està aturat. Com a conseqüència aquesta velocitat serà . Com que ara el conjunt del cos ja no rep cap força externa (recordem que, per simplificar, hem eliminat la gravetat), el cos continuarà amb aquesta velocitat constant (figura 17).

Ara, de l'anàlisi energètica tenim: l'energia de translació que té el cos (el conjunti ) és , que només és la meitat de l'energia inicial de la molla en comprimir-la. Així doncs, el cos també vibrarà, amb una amplitud més petita en comparació amb la inicial, concretament .

Fig. 15

Fig. 16
Fig. 17

Tornem ara als xocs. Mirem de trobar la manera d'intercanviar energia de translació i vibració mitjançant un xoc. A la figura 18 veiem el model de cos no rígid anterior però lleugerament complicat amb l'afegitó d'una segona molla que farà que l'impacte amb el terra no sigui instantani. Com abans, el bloc inferior arriba al terra amb la velocitat , la mateixa que té el bloc superior (figura 19). Sempre suposarem que les molles són de tal manera que estan dins el seu límit elàstic.

 

Fig. 18
Fig. 19

A la figura 20 ja s'ha produït el xoc. Com que no ha estat instantani (la duració dependrà de la duresa de la molla inferior), el bloc superior ha tingut temps de baixar una mica, comprimir la molla i disminuir la velocitat. Els dos blocs han canviat el mòdul de la velocitat. El resultat és que, després del xoc, el conjunt del cos es trasllada a una velocitat inferior a la d'arribada. L'energia cinètica inicial s'ha transformat en energia cinètica final de translació i energia elàstica de la molla:

(19)
Fig. 20
Fig. 21

on és la massa total, la constant de la molla que uneix els dos blocs i l'amplitud de les oscil·lacions.

El repartiment de l'energia inicial entre la final de translació i la de vibració depèn, com veiem, de les característiques del cos, la duresa de les molles i les masses. Nosaltres hem tractat només un model que ens ajuda a entendre què passa en la realitat. Els objectes reals són en general molt més complexos. El que es fa habitualment és definir un coeficient de restitució mesurable experimentalment:

(20)

Així, podem dir que un xoc es dóna amb un coeficient de restitució de tal valor. Ara, com hem vist, això no vol dir que no se’n conservi l'energia. L'energia de vibració es pot escriure, si coneixem el coeficient de restitució, com

(21)

Conclusió

Tornant a la bola de Youtube, podem dir que no necessàriament es tracta d'un comportament no conservatiu. Al revés, és concebible aquest comportament com a conseqüència de la conservació de l'energia. La presència d'un fluid viscós no significa necessàriament que no es conservi l'energia. Els moviments interns d'aquest fluid poden ser semblants a un rodolament (llefiscós, certament) en què la dissipació de l'energia no té per què ser el més important. La velocitat de la bola de Youtube té un comportament que no és tan allunyat del que es mostra a la gràfica de la figura 4.
Sumari  9/9 

Inici

ISSN: 1988-7930 DL:  B-31773-2012   Adreça a la xarxa: www.RRFisica.cat    Adreça electrònica: redaccio@rrfisica.cat  difusio@rrfisica.cat
Comitè de redacció : Josep Ametlla, Octavi Casellas, Xavier Jaén, Gemma Montanyà, Cristina Periago, Octavi Plana, Jaume Pont i Ramon Sala.
Treballem conjuntament : Societat Catalana de Física, Associació de Professores i Professors de Física i Química de Catalunya,XTEC, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Barcelona

     
Programació web:
Xavier Jaén i Daniel Zaragoza.

Correcció lingüística:
Serveis Linguïstics de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Aquesta obra està subjecta a una
Llicència de Creative Commons
Creative Commons License

Recursos de Física col·labora amb la baldufa i també amb ciències Revista del Professorat de Ciències de Primària i Secundària (Edita: CRECIM-UAB)