núm 15 
Primavera 2015
Societat Catalana de Física

Inici

Portada
Sumari
        


Editorial

Física de viatges II
Tavi Casellas
Proposem aprofitar la curiositat que genera un viatge en l'alumnat per proposar algunes qüestions relacionades amb la física.

Mirem el cel
Mar Gómez i Àngel Villalba
L'objectiu d'aquesta pràctica és desenvolupar diferents aspectes del currículum de ciències experimentals de l'ESO, en especial la Gravitació i la concepció de l'Univers, que en el nostre centre tractem bàsicament a 4t. És una bona oportunitat per donar una visió tant històrica com actual de la concepció de l'Univers.

Experiments de la iaia: el punt d'Arago
Josep Ametlla
Pocs experiments són tant convincents a l'hora d'il•lustrar la naturalesa ondulatòria de la llum com el de l'anomenat punt d'Arago.

L'acceleròmetre del mòbil. Una alternativa al sensor de distància?
Víctor López
En aquest article comparem la recollida de dades i/o el càlcul de la posició, la velocitat i l'acceleració en funció del temps d'un cotxet de joguina que es desplaça al llarg d'un carril i descriu un MRUA. Per fer-ho, utilitzem dos sistemes: el sensor de distància convencional que s'utilitza en molts instituts i l'acceleròmetre que tenen els mòbils d'última generació. Un cop vist que les gràfiques obtingudes són molt similars, discutim els elements més positius i negatius de cada sistema de recollida de dades.

Naturalesa de la llum
Santi Vilchez
El projecte, basat en la construcció d'un espectròmetre, neix amb la voluntat d’ajudar els alumnes a iniciar-se en el canvi conceptual que representa la física moderna respecte de la física clàssica.
Tot i que es parla principalment de la llum i de les seves propietats, la utilització de l'espectròmetre ens permet parlar de conceptes de física moderna, de física nuclear, de física ondulatòria i de la llum com a ona electromagnètica.

Problemes empaquetats. Imatges
Octavi Plana
En aquest número presentem un seguit de problemes empaquetats, pensats per a primer de batxillerat, en els quals la llum es treballa tant amb el model de raigs com amb el d'ones.

El racó obscur. El misteri dels imants de nevera
Xavier Bohigas
Les activitats d’investigació en el àmbit escolar, normalment, van associades a activitats de laboratori, en les quals els alumnes fan algun muntatge experimental i utilitzen aparells de mesura. Però també es poden realitzar activitats d’investigació amb objectes quotidians. L’experiència que presentem està orientada en aquest sentit: es proposa als estudiants que formulin un model del camp magnètic dels imants de nevera que expliqui satisfactòriament els fenòmens observats prèviament. El professor actua com a guia de la formulació del model.

Portada      

Inici

ISSN: 1988-7930 DL:  B-31773-2012   Adreça a la xarxa: www.RRFisica.cat    Adreça electrònica: redaccio@rrfisica.cat  difusio@rrfisica.cat
Comitè de redacció : Josep Ametlla, Octavi Casellas, Xavier Jaén, Gemma Montanyà, Octavi Plana, Jaume Pont.
Treballem conjuntament : Societat Catalana de Física, Associació de Professores i Professors de Física i Química de Catalunya,XTEC, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Barcelona

     
Programació web:
Xavier Jaén i Daniel Zaragoza.

Correcció lingüística:
Serveis Linguïstics de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Aquesta obra està subjecta a una
Llicència de Creative Commons
Creative Commons License

Recursos de Física col·labora amb la baldufa i també amb ciències Revista del Professorat de Ciències de Primària i Secundària (Edita: CRECIM-UAB)