núm 18 
Tardor 2016
Societat Catalana de Física

Inici

Portada
Sumari
        


Editorial
La redacció

Es pot determinar el valor de la gravetat amb una bala?
Santi Vilchez
Podem mesurar el valor de la gravetat de la Terra al nostre centre amb una bala? Així podria començar la nostra experiència amb els alumnes i la resposta no seria única, segurament.
Per poder respondre, caldria, doncs, engegar un procediment experimental i aquest és l’objectiu que ens proposem.

Estudi Astronòmic de l'horitzó
Rosa Maria Ros
L'estudi de l'horitzó és fonamental per poder facilitar les primeres observacions del alumnes en un centre educatiu. Un model simple, que s'haurà de fer per a cada centre, ens permet facilitar l'estudi i la comprensió dels primers instruments astronòmics. El model que hem construït es presenta també com un model senzill de rellotge equatorial. Partint d'aquest model, se'n poden construir d'altres (horitzontals i verticals).

Aquest article forma part del curs NASE (Network for Astronomy School Education) de la IAU (International Astronomical Union). Més detalls a http://www.naseprogram.org.

Experiments de la iaia: Les forces elèctriques
Josep Ametlla
Entre les forces fonamentals de la naturalesa hi ha les elèctriques, responsables en bona part de que el món sigui tal com el coneixem. Uns quants experiments senzills ens ajudaran a visualitzar aquest tipus de forces.

Experiments de mecànica amb l’ajut del sensor de so dels telèfons mòbils i tauletes
Lorenzo Ramírez
Es proposa realitzar diferents experiments en el camp de la mecànica aprofitant que els objectes fan soroll en xocar i la tecnologia mòbil pot emetre sons i també gravar-los.

Dimoniet de Descartes amb un enfocament quantitatiu
Joan Sánchez Marín
El dimoniet de Descartes sempre ha estat una activitat pràctica i senzilla útil per captar l'atenció de l'alumnat. Malgrat això, l'aproximació que es fa acostuma a ser purament qualitativa. En aquesta activitat, a banda d'introduir mesures i càlculs, també s'intentarà que la proposta sigui de baix cost.

Problemes empaquetats: l'energia
Octavi Plana
Aquest nou lliurament dels problemes empaquetats s'adreça al quart apartat dels continguts del currículum de 1r de batxillerat: "L'energia". Com en les propostes anteriors, els problemes s'han triat de manera que es dirigissin als continguts de cada un dels blocs d'aquest apartat.

El racó obscur: Aturant la caiguda
Xavier Jaén
Estudiem com es fa per aturar una caiguda. El problema el té ara el món casteller, però abans l'han tingut els trapezistes i escaladors. També frenar un cotxe hi té molt a veure. No tenim la intenció de fer càlculs gaire realistes. Ens apropem a les situacions reals a través de models pretesament senzills, però que ja contenen molts dels ingredients que intervenen en les situacions reals. Esperem que el professorat pugui aprofitar aquest racó per a la confecció de problemes que serveixin als alumnes per aplicar conceptes de mecànica ja coneguts en situacions relativament properes.

Portada      

Inici

ISSN: 1988-7930 DL:  B-31773-2012   Adreça a la xarxa: www.RRFisica.cat    Adreça electrònica: redaccio@rrfisica.cat  difusio@rrfisica.cat
Comitè de redacció : Josep Ametlla, Octavi Casellas, Xavier Jaén, Octavi Plana, Jaume Pont i Santi Vilchez
Treballem conjuntament : Societat Catalana de Física, Associació de Professores i Professors de Física i Química de Catalunya,XTEC, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Barcelona

     
Programació web:
Xavier Jaén i Daniel Zaragoza.

Correcció lingüística:
Serveis Linguïstics de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Aquesta obra està subjecta a una
Llicència de Creative Commons
Creative Commons License

Recursos de Física col·labora amb ciències Revista del Professorat de Ciències de Primària i Secundària (Edita: CRECIM-UAB)