núm 13 
Primavera 2014
Societat Catalana de Física

Inici

Portada
Sumari
        


Editorial
La redacció

El cas de fer el bucle
Lorenzo Ramírez
Es proposa una activitat en què els alumnes treballen sobre un vídeo real, d'un cotxe fent un bucle, i mesuren magnituds físiques rellevants.

L’efecte fotoelèctric i la determinació de la constant de Planck
Adolf Cortel
L’article descriu, detalla i analitza experiments que estudien l’efecte fotoelèctric, quantitativament i qualitativament, utilitzant diferents fonts de radiació (LED, làsers, llum blanca amb filtres, làmpades d’UV) que incideixenen cèl•lules fotoelèctriques, en pilots de neó o en una làmina de zinc sobre un electroscopi.

Experiments de la iaia: Refracció i angle límit
Josep Ametlla
Mostrem el fenomen de l'angle límit a la vegada que trobem l'índex de refracció de diferents líquids.

Projecte de física: Houston, tenim uns problemes
Sandro Maccarrone
Houston tenim uns problemes és un projecte col•laboratiu en què alumnes de 1r de batxillerat del Jesuïtes Casp de Barcelona han d’inventar problemes de física i compartir-los en un blog.

Sistema Terra-Lluna-Sol: Fases i eclipsis
Rosa Maria Ros
Es presenten alguns models sobre les fases de la Lluna i els eclipsis de Sol i de Lluna. També s'utilitzen els eclipsis per determinar distàncies i diàmetres en el sistema Terra-Lluna-Sol.
Finalment es presenta una activitat senzilla que permet mesurar longituds i altures sobre la superfície lunar i s'explica l'origen de les marees.

Problemes empaquetats. Les màquines electromagnètiques: generadors, transformadors i motors
Octavi Plana
Com en els problemes empaquetats anteriors, els problemes proposats estan agrupats a partir dels paràgrafs del currículum de física de batxillerat. En aquest número trobem els problemes en què apareix el camp magnètic i l’electromagnetisme.

El racó obscur . El GPS
Xavier Jaén
Avui moltíssima gent utilitza el GPS sense saber-ne gran cosa. Es tracta d'un sistema de localització relativament senzill per a baixa resolució però que es complica molt en augmentar la resolució, fins al punt que ens fa ballar el cap amb els conceptes de temps i també d'espai... Però aquest cop no es tracta de "filosofia"!

Portada      

Inici

ISSN: 1988-7930 DL:  B-31773-2012   Adreça a la xarxa: www.RRFisica.cat    Adreça electrònica: redaccio@rrfisica.cat  difusio@rrfisica.cat
Comitè de redacció : Josep Ametlla, Octavi Casellas, Xavier Jaén, Gemma Montanyà, Octavi Plana, Jaume Pont.
Treballem conjuntament : Societat Catalana de Física, Associació de Professores i Professors de Física i Química de Catalunya,XTEC, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Barcelona

     
Programació web:
Xavier Jaén i Daniel Zaragoza.

Correcció lingüística:
Serveis Linguïstics de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Aquesta obra està subjecta a una
Llicència de Creative Commons
Creative Commons License

Recursos de Física col·labora amb la baldufa i també amb ciències Revista del Professorat de Ciències de Primària i Secundària (Edita: CRECIM-UAB)