núm 19 
2017
Societat Catalana de Física

Inici

Portada
Sumari
        


Editorial
La redacció

Atenció, radiactiu! Construcció d’una cambra de boira electrònica
Santi Vilchez
L’objectiu principal d’aquest article és descriure el procés de construcció d’una cambra de boira electrònica que permeti l’experimentació prescindint de l’adquisició de gel sec, que és l’element principal de les cambres de boira que hi ha a les escoles. En segon terme i complementant l’anterior, el procés de muntatge, la comprensió dels fenòmens que hi tenen lloc, l’efecte termoelèctric, la necessitat d'aconseguir mantenir l’alcohol en un estat metatestable i l’origen dels raigs còsmics són fenòmens que acompanyen aquest treball de recerca i construcció d’un dispositiu que ens permet endinsar-nos en el món atòmic i subatòmic.

Màgia amb polaritzadors
Sònia Pérez
Es tracta d’una experiència d’impacte per il·lustrar el concepte de polarització d’una forma amena i, així, despertar la curiositat dels estudiants.

Experiments de la iaia: el generador de còniques
Josep Ametlla
Quan parlem de gravitació al batxillerat, en un moment o altre fem referència a les còniques, especialment a les el·lipses i les seves propietats. Amb un senzill experiment podrem generar còniques d'una manera fàcil i visualment atractiva.

El simulador i el vídeo com a ajudes per investigar els circuits elèctrics en l'educació primària
Anna Solé, David Aguilar, Manel Ibáñez i Jordi Lluís Coiduras
L'electricitat és una de les temàtiques del currículum de ciències que té certes dificultats de comprensió. Diversos estudis plantegen l'aprenentatge d’aquesta temàtica mitjançant l’ús d’eines tecnològiques; tanmateix, des d'aproximacions no indagadores. En el present treball dissenyem una metodologia basada en un simulador informàtic, que, juntament amb la introducció de càpsules de vídeo, actuaran com a guia per a facilitar la investigació sobre aquesta temàtica. S'ha realitzat un estudi de cas amb catorze alumnes de cicle superior d'educació primària durant el curs escolar 2016-17. Els resultats d’aprenentatge de l'alumnat mostren una alta comprensió del contingut científic. Aquestes evidències ens porten a determinar que la integració de les eines tecnològiques ha facilitat l'aprenentatge dels circuits elèctrics.

L’accelerador revolucionat
Basili Martínez Espinet i Francesc Martínez Espinet
L'accelerador revolucionat és una modificació de l'accelerador de Gauss. Aquest últim és un dispositiu format per una colla de boles-imant i boles-acer col•locades en un carril. És un sistema de diverses etapes, de forma que a partir d'una configuració geomètrica determinada permet anar accelerant una bola que va col•lidint amb els diferents imants.

Problemes empaquetats: el corrent
Octavi Plana
Durant 10 números de Recursos de Física s’han repassat tots els blocs temàtics del currículum de física de batxillerat buscant problemes que s'ajustessin a cada un dels ítems. Aquest darrer lliurament dels Problemes empaquetats va dedicat a l'últim tema de 1r de batxillerat: el corrent elèctric.

El racó obscur: De la tossuderia d'Einstein a la rebel·lia de Bell
Xavier Jaén
Fa aproximadament un any, el desembre de 2016, un munt de gent participa en un experiment anomenat The Big Bell Test, que havia de decidir sobre una qüestió també plantejada pel món de la filosofia: “Què és real?” o “Existeix la realitat per ella mateixa?”. En aquest racó mirarem d'explicar la base física que sustenta aquest experiment i la relació que té amb les qüestions filosòfiques subjacents.

Portada      

Inici

ISSN: 1988-7930 DL:  B-31773-2012   Adreça a la xarxa: www.RRFisica.cat    Adreça electrònica: redaccio@rrfisica.cat  difusio@rrfisica.cat
Comitè de redacció : Josep Ametlla, Octavi Casellas, Xavier Jaén, Octavi Plana, Jaume Pont i Santi Vilchez
Treballem conjuntament : Societat Catalana de Física, Associació de Professores i Professors de Física i Química de Catalunya,XTEC, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Barcelona

     
Programació web:
Xavier Jaén i Daniel Zaragoza.

Correcció lingüística:
Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Aquesta obra està subjecta a una
Llicència de Creative Commons
Creative Commons License

Recursos de Física col·labora amb ciències Revista del Professorat de Ciències de Primària i Secundària (Edita: CRECIM-UAB)