núm 11 
Primavera del 2013
Societat Catalana de Física

Inici

Portada
Sumari
        


Editorial
La redacció

Bicidoppler
Tavi Casellas, Maria Gubert i Xavier Muñoz
A les classes de física de batxillerat expliquem l'efecte Doppler ajudant-nos d'algun esquema dels fronts d'ona i posant com a exemple el soroll d'un tren o d'un cotxe quan s'acosta i posteriorment s'allunya, és el típic: iiiiiiaauuuuuuuu. Aquí presentem una experiència que no solament ens permetrà escoltar l'efecte Doppler, sinó que podrem mesurar les freqüències i comprovar que les fórmules teòriques es compleixen (amb els errors experimentals corresponents). Aquesta és una activitat que pot servir de síntesi en finalitzar la unitat d'ones, com a cas pràctic per a l’ús de les noves tecnologies o, fins i tot, pot ser l'embrió d'un treball de recerca.

Corrents de convecció i termoclina
Josep Coromines
En aquest article s’explica un senzill experiment que ajuda a entendre en quins casos es generen els corrents de convecció i després es proposa una demostració del fenomen anomenat termoclina, que explica la manca de corrents d’aquest tipus en mars com la Mediterrània en estius molt càlids.

Experiments de la iaia
Josep Ametlla
Proposem estudiar la llei dels gasos ideals utilitzant un pot de vidre, un assecador de cabell i un parell de termòmetres

Problemes empaquetats
Octavi Plana
Com als problemes empaquetats anteriors, els problemes proposats estan agrupats a partir dels paràgrafs del currículum de física de batxillerat. En aquest número abordem el segon tema: planetes i satèl·lits.

Un salt de pont o bungee jumping segur
Luisa Herreras i Josep Olivella
Amb la crisi que ens afecta, un grup d’amics hem decidit crear una empresa d’esports d’aventura i, com que el pare d’un de nosaltres té una grua que ja no fa servir, hem pensat utilitzar-la per fer salts de pont o bungee jumping.

Desviem un asteroide: Armageddon
Jesús Gasco
Què passaria si un asteroide enorme es dirigís cap a la Terra i hi xoqués?
Com es podria evitar la col•lisió que faria desaparèixer el nostre planeta?
Aquest és l'argument de la pel•lícula Armageddon, en què es fa explotar una bomba nuclear per dividir l'asteroide en dos i desviar-ne la trajectòria.

El so
Mar Gómez i Àngel Villalba
L'activitat que es presenta ha estat elaborada a partir d'una miniaplicació del web http://phet.colorado.edu, un cop traduït al català, per tal de treballar les ones en general i el so en particular.

El racó obscur
Xavier Jaén
On va a parar l'energia dissipada? Molts cops diem "es dissipa en forma de calor" per treure’ns el problema de sobre. Però la "calor" no és mecànica... Com pot ser que, així, de cop i volta, una energia, que estava en una forma molt concreta, "desaparegui" i elevi la temperatura de l'entorn? De fet, no respondrem exactament a això. L'energia no desapareix tan aviat; molts cops el que passa és que es transforma en altres energies mecàniques. No és fins que es transforma en energia de vibració que podem pensar que, a poc a poc, "es va dissipant en forma de calor".

Portada      

Inici

ISSN: 1988-7930 DL:  B-31773-2012   Adreça a la xarxa: www.RRFisica.cat    Adreça electrònica: redaccio@rrfisica.cat  difusio@rrfisica.cat
Comitè de redacció : Josep Ametlla, Octavi Casellas, Xavier Jaén, Gemma Montanyà, Cristina Periago, Octavi Plana, Jaume Pont i Ramon Sala.
Treballem conjuntament : Societat Catalana de Física, Associació de Professores i Professors de Física i Química de Catalunya,XTEC, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Barcelona

     
Programació web:
Xavier Jaén i Daniel Zaragoza.

Correcció lingüística:
Serveis Linguïstics de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Aquesta obra està subjecta a una
Llicència de Creative Commons
Creative Commons License

Recursos de Física col·labora amb la baldufa i també amb ciències Revista del Professorat de Ciències de Primària i Secundària (Edita: CRECIM-UAB)