núm 3 
Primavera del 2009
Societat Catalana de Física

Inici

Portada
Sumari
        


Editorial
La redacció

Determinació del coeficient de fricció
Lorenzo Martínez
En aquesta activitat es vol determinar el coeficient de fricció d'un canó fet en miniatura i carregat amb pólvora. El tret del canó es filma i se'n fa l'estudi amb un programa de tractament d'imatges de vídeo. Aplicant els teoremes de conservació de la mecànica i interpretant les gràfiques posició-temps i velocitat-temps podem calcular el coeficient de fricció del canó amb el terra. La proposta està pensada per realitzar-la amb l'alumnat de primer de batxillerat.

La Revolució copernicana
Ramon Estiu
Es presenta una activitat basada en una miniaplicació de Flash, que permet visualitzar i experimentar les diferentes teories astronòmiques, de l'antiguitat fins a Kepler.

Una nou contra en Newton
Tavi Casellas
Una nou, una simple nou desafia les lleis de Newton, les tres lleis més famoses de la física, conegudes fins i tot més enllà del professorat i alumnat d'aquesta matèria.

Deduir fórmules amb simulador i comunicar-les
Josué Barcia
L'aprofitament dels recursos informàtics ajuda els alumnes a deduir moltes de les fórmules matemàtiques que s'apliquen en física per treballar la composició de forces, l’MRU, l’MRUA, la caiguda lliure, l’energia potencial i la cinètica, etc. També permet elaborar informes de manera col·laborativa i compartir amb els altres les pròpies deduccions.
Aquest article presenta l'inici d'una experiència que, sens dubte, ha d’anar millorant amb el pas del temps.


L'ou com balla
Jaume Pont
L'ou com balla, sí; però abans, la pilota de ping-pong com balla!

Càlcul de la densitat d’una esfera
Loli Pla
Prenent com a exemple una pràctica senzilla des del punt de vista físic (la mesura de la densitat d'una esfera), es basteix una activitat que conté un seguit d'elements que poden aportar riquesa a les nostres experiències, tant a l'aula com al laboratori.

El racó obscur
Xavier Jaén
La intenció d'aquesta secció és aclarir tots els temes relacionats amb (la didàctica de) la física, que, en el millor dels casos, provoquen polèmica i, en d'altres, irritacions infundades. En aquesta ocasió, tractem sobre l'aplicació de les simetries als problemes quotidians de física.

Problemes d'aquí i d'allà
Salvador Estradé
L'objectiu d'aquesta secció és proposar i resoldre problemes que siguin estimulants i atractius per a l'alumnat (i per a nosaltres) i que en fomentin l'interès per la física. Voldríem que el professorat s'animés a col·laborar-hi, que ens enviés les seves propostes a sestrade@xtec.cat i que engresqués el seu alumnat a participar-hi. En cada número, hi haurà una proposta i se'n publicarà la millor solució o la més original.

Portada      

Inici

ISSN: 1988-7930    Adreça a la xarxa: www.RRFisica.cat    Adreça electrònica: redaccio@rrfisica.cat  difusio@rrfisica.cat
Comitè de redacció : Josep Ametlla, Octavi Casellas, Xavier Jaén, Gemma Montanyà, Cristina Periago, Octavi Plana, Jaume Pont i Ramon Sala.
Treballem conjuntament : Societat Catalana de Física, Associació de Professores i Professors de Física i Química de Catalunya,XTEC, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Barcelona

     
Programació web:
Xavier Jaén i Daniel Zaragoza.

Correcció lingüística:
Serveis Linguïstics de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Aquesta obra està subjecta a una
Llicència de Creative Commons
Creative Commons License

Recursos de Física col·labora amb la baldufa i també amb ciències Revista del Professorat de Ciències de Primària i Secundària (Edita: CRECIM-UAB)